Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Välkommen till Oskar Sjöströms historieblogg!

Om bloggen

Här kommer jag att berätta om min bok Fraustadt 1706: ett fält färgat rött (Historiska Media 2008) men också om kommande projekt, om historia i allmänhet och säkert en massa annat också. Kontakta mig på:

oskar.sjostrom@historia.su.se

Tacksägelsetexterna efter slaget vid Fraustadt

HistoriaPosted by Oskar Sjöström Fri, October 08, 2010 17:53:34

På grund av att Karl XII och huvudarmén vid tidpunkten för slaget vid Fraustadt befann sig långt österut i Litauen - på jakt efter de flyktande resterna av Ogilvies Grodno-armé - dröjde det länge innan man där fick någon kunskap om Rehnskiölds seger.

Karl XII:s gratulationsbrev är daterat 7 april (ett andra den 2 maj) 1706, men kungen skriver där att han visserligen fått "åhtskilliga brefv" av Rehnkiöld men inte haft möjlighet att svara.

Leonard Kagg, vid Östgöta kavalleriregemente som följde huvudarmén, har i sin journal dock noterat att man redan den 9 mars - drygt en månad efter slaget - höll en allmän tacksägelsefest i den kungliga hären "för Frauenstadts lyckelige battaille".

Ottesångstexten var psalm 54: v. 6-9.

6. Sij, Gudh står medh migh: Herren uppehåller mina siäl.

7. Han skal betala minom fiendom thet onda: förstör them genom tina trohet.

8. Så wil jagh giöra tigh ett glädieoffer; och tacka, HERre, tino namne, at thet så trösteligit är.

9. Ty tu hielper migh uthur all min nödh: at mina ögon måga på mina fiender lust see.

(I en förklarande fotnot till vers 9 står det: "Een Gudfruchtig menniska glädz icke öfwer sina owänners ofärd: ty wij äre alle syndare, och hafwe förtient Gudz straff. Men hon glädz öfwer Gudz rättwisa dom och regemente, i thet, at han beskyddar sina, och straffar the onda. Eljes bör oss altijd önska och ther efter sökia, at the onde måga omvända sigh til bättring, och warda salige".)

Högmässan var Dan. 2: v. 20-21.

20. Och Daniel tog til at tala, och säija: Lofwat ware Gudz namn ifrån ewighet til ewighet: ty hans är både wijshet och starckhet.

21. Han förwandlar tider och stunder; han sätter Konungar af, och sätter Konungar up; han gifwer the wisa theras wijshet, och the förståndiga theras förstånd.

(I en förklarande not till vers 21 heter det: "Han sätter tijd före, huru länge hwart och ett rike stå skal; ja, huru länge hwar och een menniskia lefwa, och hwart och ett ting wara skal.") Raderna är mycket väl funna eftersom Fraustadt blev ett avgörande i avsättningskriget mot August: på så sätt gav Gamla testamentet, i den här tolkningen, legitimitet åt Karl XII:s detroniseringspolitik. Ett fyndigt propagandanummer måste tillstås!

Aftonsången var psalm 64: v. 6-11.

6. The äro dierfwe medh sin onda anslag; och talas widh huru the snaror läggia wilja, och säija: Ho kan see them?

7. The dichta skalckhet, och hållat hemliga; the äro ilfundige, och hafwa listig skalckastycke före.

8. Men Gudh skal hasteliga skiuta them, så at them skal swida efter.

9. Theras egen tunga skal fälla them; så at them bespotta skal hwar och en som them seer.

10. Och alla menniskior som thet see, skola fruchta sigh, och säija: Thet hafwer Gudh giordt; och förmärckia, at thet är hans gierning.

11. The rättferdige skola frögda sigh af HERranom, och förtrösta uppå honom; och alla froma hiertan skola ther af beröma sigh.

(Texterna är hämtade ur 1703 års bibel.)

Budskapet var tydligt: Gud hade förlänat svenskarna segern över de otrogna och falska fienderna, och segern vid Fraustadt var det konkreta beviset för att detta var sant. Gud hade straffat dem för sin falskhet medan han beskyddat de sina, d.v.s. svenskarna.

Som idé var detta verkligen ingenting unikt. I alla relationer och berättelser om slaget som jag läst - och det är åtskilliga - ges Gud äran för segern; i vissa fall har han t.o.m. gripit in i striden aktivt.

Karl XII skriver själv i brevet av den 2 maj:

"Jagh kan ändåk intet förbigå at önska H. Generalen ännu en gångh lycka öfver dhenna stora segern, som så tappert är här hållen giönom dhen aldra högsta gudens betedda nåd. Man kan intet nogsamt tacka vår herre dherför, som altidh gifver sitt biståndh."